Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Napisała do nas zatroskana mama 16-o letniej Jagody z Warszawy, uczennicy trzeciej klasy Gimnazjum. Dziewczyna ucząc się chce dodatkowo podjąć pracę w kawiarni jeszcze w kwietniu. I tu rodzi się wiele pytań, na które postaramy się odpowiedzieć zarówno z perspektywy obaw nieletniej Jagody i jej mamy jak i przyszłego pracodawcy młodocianej.

 

Pracownik młodociany to osoba w wieku od 16 do 18 lat (art. 190 § 1 Kodeksu pracy).
Zatrudnianie młodzieży i dzieci poniżej 16. roku życia jest zabronione, przy czym należy pamiętać, że istnieją wyjątki od tej reguły. Dzieci, które nie mają jeszcze skończonych 16 lat, mogą pracować w branżach:     
 • kulturalnych   
 • artystycznych   
 • reklamowych     
pod warunkiem, że działalność zarobkowa nie będzie uniemożliwiała realizacji ich obowiązków szkolnych.
Zatrudnianie młodocianych osób poniżej 16. roku życia jest dozwolone tylko za zgodą właściwego inspektora pracy i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Aby zatrudnić pracownika powyżej 16. roku życia musi on miećukończone co najmniej gimnazjum oraz posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy (art. 191 § 1 Kodeksu pracy). W wyjątkowych przypadkach można zatrudnić młodocianego, który nie ukończył gimnazjum.  Młodociany może zostać zatrudniony w ramach umowy o pracę:     
 1. w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy)     
 2. lub do wykonywania lekkich prac (przypadek gimnazjalistki Jagody)  
 Osoba młodociana, która nie posiada kwalifikacji zawodowych, może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego.

 

Ad. 1 
Zatrudnianie pracowników młodocianych regulują głównie przepisy Kodeksu pracy (art. 190-206), zgodnie z nimi młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.  Nie wyjaśniają jednak sytuacji, w której uczeń staje się osobą pełnoletnią w czasie trwania umowy o naukę zawodu. W tym przypadku należy odnieść się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).  § 13 ww. rozporządzenia mówi: Młodociany, który przed ukończeniem nauki zawodu osiągnął pełnoletność, kończy tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych. Oznacza to, że ukończenie 18. roku życia powoduje jedynie utratę statusu pracownika młodocianego, nie wpływa jednak na przywileje ucznia. Czyli pełnoletni młodociany w dalszym ciągu korzysta m.in. z :     
 • obniżonego wymiaru czasu pracy,     
 • korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego,     
 • dłuższego odpoczynku dobowego i tygodniowego,     
 • braku konieczności pracy w porze nocnej i nadgodzinach,     
 • większej ochrony zatrudnienia.

 

Urlop wypoczynkowy osoby młodocianej  
Urlop wypoczynkowy w wymiarze 12 dni przysługuje pracownikowi młodocianemu po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Po upływie roku młodocianemu przysługuje urlop w wymiarze 26 dni, a w roku kalendarzowym, w którym ukończy 18. rok życia - 20 dni.    
 
Wynagrodzenie osób młodocianych  
Wynagrodzenie młodocianych ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi:     
 • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu,     
 • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu,     
 • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.     

 

Młodociany zatrudniony w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie może zarabiać mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.  Pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenia dla pracowników młodocianych niż wynagrodzenie określone powyżej. Od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca powinien odprowadzać za młodocianego składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
Do pozostałych obowiązków pracodawcy zatrudniającego młodocianych należy, byw regulaminie pracy (lub w inny przyjęty sposób) umieścił:     
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,
 • wykaz rodzaju prac i stanowisk pracy dozwolonych młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego,
 • wykaz prac lekkich dozwolonych osobom młodocianym - musi on zostać zatwierdzony przez inspektora pracy.      
Pracodawca powinien również przed rozpoczęciem pracy przez młodocianego, zapoznać go z regulaminem pracy, natomiast przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi powinien przekazać informacje o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy wykonywanym przez młodocianego.  
Od 1 września 2018 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące wieku osób młodocianych. Od tego czasu według Kodeksu pracy osobą młodocianą będzie osoba w wieku od 15 do 18 lat. Obniżenie wieku podyktowane jest ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 z późn. zm.) i wynika z obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej.

 

Ad. 2 
Zatrudnianie młodocianych - wykonywanie lekkich prac w ramach umowy o pracę
  Osoba młodociana może również zostać zatrudniona w ramach umowy o pracę przy wykonywaniulekkich prac (art. 2001 § 1 Kodeksu pracy).  Prace wykonywane przez młodocianego nie mogą zagrażać życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Nie mogą również utrudniać wykonywania obowiązku szkolnego.  Bezwzględnie zabronione jest zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, niewygodną pozycją ciała, zagrożeniem wypadkowym, szkodliwym działaniem czynników chemicznych, biologicznych i pyłów.  Przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych. W razie kontroli PIP inspektor może zażądać jej okazania.
Wymiar, rozkład i czas pracy pracownika młodocianego 
Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego. W tym celu musi uwzględnić liczbę godzin nauki młodocianego w tygodniu. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin, a dzienny w dniu zajęć szkolnych - 2 godzin. W przypadku wykonywania pracy przez młodocianego w okresie ferii, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 2002 Kodeksu pracy).           
Uwaga!  
Dobowy wymiar czasu pracownika młodocianego poniżej 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin, a pracownika powyżej 18. roku życia - 8 godzin (art. 202 § 1 i  § 2 Kodeksu pracy).           
Co ważne, do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w szkole.           
Ważne!      
w przypadku wykonywania pracy przez młodocianego powyżej 4,5 godziny przysługuje mu 30-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy;     
młodociany nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych;     
 • pracownik młodociany nie może wykonywać pracy w porze nocnej (z reguły między godziną 22 a 6);     
 • przerwa dobowa nie może być krótsza niż 14 godzin nieprzerwanego odpoczynku;     
 • przerwa tygodniowa musi wynosić co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku.               
Ubezpieczenie społeczne dla młodocianego pracownika 
Pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu na równych zasadach z pozostałymi osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy. Ochrona otacza go od pierwszego dnia pracy. Pracodawca musi zgłosić pracownika do ZUS-u w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Przedsiębiorca wypełnia w tym celu formularz ZUS ZUA, na którym pracownik młodociany jest zgłaszany z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 x x.  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osoby młodocianej stanowi przychód osiągnięty z tytułu umowy o pracę. 
Młodociani pracownicy a ubezpieczenie zdrowotne 
Ubezpieczenie zdrowotne dla młodocianego pracownika obowiązuje od momentu nawiązania stosunku pracy, a wygasa w momencie jego ustania. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się, pomniejszając przychód z umowy o pracę o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika. Jeżeli w danym miesiącu pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, kwota tego wynagrodzenia zostaje uwzględniona w podstawie wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego.  
Składki na Fundusz Pracy 
Od wynagrodzenia osoby młodocianej nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto. Od 2017 roku przestała również obowiązywać niższa stawka płacy minimalnej w pierwszym roku zatrudnienia, która do tej pory mogła wynosić 80% wynagrodzenia minimalnego.
Podsumowując przypadek Jagody – przypomnijmy : 16-o letniej uczennicy warszawskiego Gimnazjum:
 1. Dziewczynka ukończyła 16 lat w styczniu b.r., a zatem może zostac zatrudniona jako młodociana do wykonywania lekkich prac (kawiarnia)
 2. W dni nauki Jagoda może pracować w kawiarni 2 h – zgodnie z zasadą, że działalność zarobkowa nie będzie uniemożliwiała realizacji jej obowiązków szkolnych
 3. Tygodniowy wymiar czasu pracy naszej gimnazjalistki nie może przekroczyć 12 godzin
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Być czy nie być vatowcem?

Być czy nie być vatowcem?

Czy przedsiębiorca, który ma prawo do zwolnienia z podatku vat powinien zdecydować się na bycie czynnym podatnikiem podatku vat?
Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Własny, indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń z fiskusem – takie rozwiązanie ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.
Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Często zadajmy sobie pytanie czy prezenty, które otrzymujemy podczas uroczystości jak m.in. ślub czy komunia podlegają opodatkowaniu? Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską. 
Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych

Nowe przepisy od 1 sierpnia 2019 r. 
NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

Uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 roku nowa matryca VAT to w większości dobra informacja dla konsumentów. Jak argumentowało Ministerstwo Finansów, zmiany mają radykalnie uprościć system stawek, czyli chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT.
Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

Dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu i odpowiedniego zaewidencjonowania go w KPiR. W tym celu mają do wyboru dwa sposoby ujmowania kosztów.
strefa klienta

STREFA KLIENTA