KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

Z Nowym Rokiem wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Wyżej wymieniona ustawa wprowadza zmiany do przepisów Kodeksu pracy.

Ważną zmianą jest rozszerzenie katalogu dany, które pracodawca może żądać od pracownika – od 2019 roku katalog ten zostanie rozszerzony o numer rachunku bankowego pracownika.

Do końca 2018 roku podstawową zasadą dotyczącą doręczenia pracownikowi jego wynagrodzenia jest przekazywanie wynagrodzenia pracownika do jego rąk własnych. Na mocy art. 86 Kodeksu pracy, obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być spełniony inaczej aniżeli do rąk własnych pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Wskazany powyżej artykuł nabierze nowego brzmienia: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

Na mocy wskazanej ustawy, pracodawca będzie zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych. Wniosek ten będzie mógł być złożony zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej i będzie musiał być złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy wspomnianej informacji.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza także szereg zmian do przepisów Kodeksu pracy

Polegają one na:

 1. Skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, co do zasady, z 50 do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł – Przed 2019 rokiem pracodawca miał obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat. Przepisy te były bardzo pomocne, gdyż w sytuacji, gdy były pracownik, który zgubił świadectwo pracy, mógł zwrócić się do byłego szefa z prośbą o jego duplikat, i to nawet wiele lat po wygaśnięciu stosunku pracy. Od 1 stycznia 2019 r. szanse na odzyskanie starych dokumentów z byłego zakładu pracy maleją. Obowiązkiem pracodawcy od 1 stycznia 2019 będzie przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł
 2. Umożliwieniu pracodawcy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z decyzją pracodawcy
   – Kodeks pracy zakłada, że od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy nie muszą trzymać akt osobowych i płacowych w wersji papierowej. Wcześniej każdy pracodawca miał taki obowiązek. Nadal jednak pracodawcy muszą gromadzić i przechowywać dokumenty pracownicze. Tyle, że mogą wybrać taką formę akt, która bardziej im odpowiada. Przedsiębiorcy mogą przeprowadzić digitalizację dokumentacji pracowniczej. Akta w wersji elektronicznej wolno przechowywać na różnego rodzaju nośnikach danych, na dyskach, a także na serwerach. Pracodawca musi jednak zadbać o ich bezpieczeństwo.

W sytuacji, w której pracodawca zdecyduje się na zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną, pracownik będzie miał możliwość odbioru poprzedniej dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od daty przekazania przez pracodawcę informacji na temat dokonywanej zmiany w dokumentacji pracowniczej, o czym pracownik będzie musiał być uprzednio poinformowany. Obowiązek informacyjny będzie również dotyczył byłych pracowników, najbardziej rozsądne w tym przypadku wydaje się przesłanie stosownej informacji do byłych pracowników za pośrednictwem operatora pocztowego.

 1. Możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez byłego pracownika po ustaniu stosunku pracy, w ciągu miesiąca po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji (po upływie 10 lat od ustania stosunku pracy) – od początku 2019 r. pracownik może odebrać dokumentację pracowniczą dotyczącą jego osoby. Powinien zrobić to najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu, kiedy wygasł obowiązek przechowywania jego akt przez pracodawcę. Skraca to znacznie czas na odbiór dokumentów. Pracodawca musi poinformować pracownika o nowym okresie przechowywania akt. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na pracodawcy ciąży obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Od 1 stycznia 2019, pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi dodatkowe informacje o:
 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli okresie wynoszącym 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (chyba, że ze względu na postępowanie – okres ten ulegnie wydłużeniu);
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania – w kontekście ochrony danych osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej lub wydania jej byłemu pracownikowi, jeśli ten stawi się po jej odbiór.
 1. Możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej (jeżeli pracodawca zmienia postać prowadzenia tej dokumentacji z papierowej na elektroniczną lub odwrotnie) przez pracownika lub byłego pracownika albo członka rodziny (w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika) orazmożliwości uzyskania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej przez pracownika lub byłego pracownika albo członka rodziny
  (w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika)
   – jeżeli pracodawca zdecyduje się przejść z dokumentacji papierowej na elektroniczną, pracownik lub były pracownik może odebrać swoje dokumenty w wersji papierowej. W przypadku śmierci pracownika, upoważnienie do odbioru dokumentów zyskuje członek rodziny. Podobnie pracownik lub były pracownik, a w razie jego śmierci – członek rodziny, ma prawo do pozyskania kopii dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to zarówno całej dokumentacji, jak i części dokumentów.
 2. Wydłużenie czasu przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy pracownika – zgodnie
  z rozporządzeniem wchodzącym w życie 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają obowiązek przechowywać przez 10 lat dokumentację związaną z urlopem wypoczynkowym. Przepisy w kwestii dokumentacji urlopów zostają zaostrzone. Pracodawca będzie musiał przez dłuższy okres niż ma to miejsce obecnie przechowywać dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy i wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

Dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu i odpowiedniego zaewidencjonowania go w KPiR. W tym celu mają do wyboru dwa sposoby ujmowania kosztów.
Podatek u źródła

Podatek u źródła

Polscy przedsiębiorcy nabywający usługi niematerialne od nierezydentów (czyli przedsiębiorców nieposiadających w Polsce siedziby ani oddziału) mogą być zobowiązani do opłacenia tzw. podatku u źródła.
Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. 
Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

W 2018 r. podatnik chcąc zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy, mógł dokonać zmiany jedynie raz w roku do dnia 20 stycznia roku, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą miał zamiar stosować tę formę.
OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

Od stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zastąpi obowiązującą obecnie 15% stawkę podatku CIT.
strefa klienta

STREFA KLIENTA