KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
brdi fundusz pio
KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

Z Nowym Rokiem wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Wyżej wymieniona ustawa wprowadza zmiany do przepisów Kodeksu pracy.

Ważną zmianą jest rozszerzenie katalogu dany, które pracodawca może żądać od pracownika – od 2019 roku katalog ten zostanie rozszerzony o numer rachunku bankowego pracownika.

Do końca 2018 roku podstawową zasadą dotyczącą doręczenia pracownikowi jego wynagrodzenia jest przekazywanie wynagrodzenia pracownika do jego rąk własnych. Na mocy art. 86 Kodeksu pracy, obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być spełniony inaczej aniżeli do rąk własnych pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Wskazany powyżej artykuł nabierze nowego brzmienia: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

Na mocy wskazanej ustawy, pracodawca będzie zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych. Wniosek ten będzie mógł być złożony zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej i będzie musiał być złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy wspomnianej informacji.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza także szereg zmian do przepisów Kodeksu pracy

Polegają one na:

 1. Skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, co do zasady, z 50 do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł – Przed 2019 rokiem pracodawca miał obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat. Przepisy te były bardzo pomocne, gdyż w sytuacji, gdy były pracownik, który zgubił świadectwo pracy, mógł zwrócić się do byłego szefa z prośbą o jego duplikat, i to nawet wiele lat po wygaśnięciu stosunku pracy. Od 1 stycznia 2019 r. szanse na odzyskanie starych dokumentów z byłego zakładu pracy maleją. Obowiązkiem pracodawcy od 1 stycznia 2019 będzie przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł
 2. Umożliwieniu pracodawcy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z decyzją pracodawcy
   – Kodeks pracy zakłada, że od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy nie muszą trzymać akt osobowych i płacowych w wersji papierowej. Wcześniej każdy pracodawca miał taki obowiązek. Nadal jednak pracodawcy muszą gromadzić i przechowywać dokumenty pracownicze. Tyle, że mogą wybrać taką formę akt, która bardziej im odpowiada. Przedsiębiorcy mogą przeprowadzić digitalizację dokumentacji pracowniczej. Akta w wersji elektronicznej wolno przechowywać na różnego rodzaju nośnikach danych, na dyskach, a także na serwerach. Pracodawca musi jednak zadbać o ich bezpieczeństwo.

W sytuacji, w której pracodawca zdecyduje się na zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną, pracownik będzie miał możliwość odbioru poprzedniej dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od daty przekazania przez pracodawcę informacji na temat dokonywanej zmiany w dokumentacji pracowniczej, o czym pracownik będzie musiał być uprzednio poinformowany. Obowiązek informacyjny będzie również dotyczył byłych pracowników, najbardziej rozsądne w tym przypadku wydaje się przesłanie stosownej informacji do byłych pracowników za pośrednictwem operatora pocztowego.

 1. Możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez byłego pracownika po ustaniu stosunku pracy, w ciągu miesiąca po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji (po upływie 10 lat od ustania stosunku pracy) – od początku 2019 r. pracownik może odebrać dokumentację pracowniczą dotyczącą jego osoby. Powinien zrobić to najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu, kiedy wygasł obowiązek przechowywania jego akt przez pracodawcę. Skraca to znacznie czas na odbiór dokumentów. Pracodawca musi poinformować pracownika o nowym okresie przechowywania akt. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na pracodawcy ciąży obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Od 1 stycznia 2019, pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi dodatkowe informacje o:
 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, czyli okresie wynoszącym 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (chyba, że ze względu na postępowanie – okres ten ulegnie wydłużeniu);
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania – w kontekście ochrony danych osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej lub wydania jej byłemu pracownikowi, jeśli ten stawi się po jej odbiór.
 1. Możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej (jeżeli pracodawca zmienia postać prowadzenia tej dokumentacji z papierowej na elektroniczną lub odwrotnie) przez pracownika lub byłego pracownika albo członka rodziny (w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika) orazmożliwości uzyskania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej przez pracownika lub byłego pracownika albo członka rodziny
  (w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika)
   – jeżeli pracodawca zdecyduje się przejść z dokumentacji papierowej na elektroniczną, pracownik lub były pracownik może odebrać swoje dokumenty w wersji papierowej. W przypadku śmierci pracownika, upoważnienie do odbioru dokumentów zyskuje członek rodziny. Podobnie pracownik lub były pracownik, a w razie jego śmierci – członek rodziny, ma prawo do pozyskania kopii dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to zarówno całej dokumentacji, jak i części dokumentów.
 2. Wydłużenie czasu przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy pracownika – zgodnie
  z rozporządzeniem wchodzącym w życie 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mają obowiązek przechowywać przez 10 lat dokumentację związaną z urlopem wypoczynkowym. Przepisy w kwestii dokumentacji urlopów zostają zaostrzone. Pracodawca będzie musiał przez dłuższy okres niż ma to miejsce obecnie przechowywać dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy i wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357)

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) oraz załącznika do niej, czyli informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).
PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

W związku z pandemią i wprowadzonymi przepisami, czas na złożenie PIT za 2019 rok został wydłużony i tak, zamiast do 30 kwietnia, jak to było w poprzednich latach, deklarację możemy złożyć do 31 maja (niedziela), a w związku z tym, że jest to dzień wolny od pracy, to do 1 czerwca.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Od 6 maja żłobki i przedszkola mogą być otwarte, będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego i podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi i konsultacji z rodzicami.
Pracownicy delegowani a COVID-19

Pracownicy delegowani a COVID-19

W związku z ograniczeniami dla pracowników oddelegowanych skontaktowaliśmy się zarówno z Ministerstwem Pracy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jak i Dyrekcja Straży Granicznej. Wiemy, że sprawa pracowników delegowanych będzie rozpatrywana przez powyższe Instytucje.
Obowiązkowy rejestr Akcjonariuszy przy Spółce Akcyjnej

Obowiązkowy rejestr Akcjonariuszy przy Spółce Akcyjnej

Od 01.01.2021 r. akcje wszystkich spółek akcyjnych będą podlegać obowiązkowemu zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328(1) KSH).
Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0

Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0

Dziś przedstawiamy opracowanie SPECUSTAWY Tracza Antykryzysowa 2.0 i 1.0 która została podpisana przez prezydenta. 
Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 1.0

Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 1.0

Po bardzo intensywnym wczorajszym dniu udało się przygotować podsumowanie materiału związanego z opracowaniem zasad Tarczy antykryzysowej.
ZUS - Tarcza Antykryzysowa (WNIOSKI)

ZUS - Tarcza Antykryzysowa (WNIOSKI)

Regulacje w życie wchodzą 1 kwietnia 2020 roku, a w nich znajdziemy ochronę zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.
Ulgi dla przedsiębiorców - ZUS

Ulgi dla przedsiębiorców - ZUS

Jakie propozycje przygotował dla nas ZUS w związku z pandemią koronawirusa?
Zasiłek opiekuńczy z powodu koronowirusa - PDF oświadczenia

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronowirusa - PDF oświadczenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z pandemią COVID-19 przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 których żłobki i przedszkola zostały zamknięte. Dodatkowy warunek jest taki, że muszą oni być objęci ubezpieczeniem chorobowym.
strefa klienta

STREFA KLIENTA