Zmiany w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
brdi fundusz pio
KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

Zmiany w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2020 r. nastąpiły bardzo ważne zmiany w zakresie ewidencjowania i rozliczania podatku VAT, tj.:

 

 • I ZMIANA: Całkowita likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz deklaracji powiązanych. Zmiana ta obowiązuje począwszy od miesiąca października 2020 r. (IV kwartału 2020 r.), co oznacza, że - ostatnią deklarację VAT-7 składa się za wrzesień 2020 r. do 25.10.2020 r. (rozliczenie miesięczne), zaś ostatnią deklarację VAT-7K składa się za III kwartał 2020 (rozliczenie kwartalne) do 25.10.2020 r. W listopadzie 2020 roku żadne deklaracje  VAT-7 i VAT-7K nie będą już składane, chyba że ewentualne korekty deklaracji z okresów poprzednich. 

 

UWAGA: Zakończenie obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i VAT-14. Tutaj nic się nie zmienia i deklaracje te muszą być składane na starych zasadach.

 

 • II ZMIANA: Gruntowna zmiana pliku JPK-VAT, który odtąd będzie nazywać się JPK-V7. Nowy JPK-V7 będzie obejmować bardzo wiele nowych informacji, takich jak:
  • dane podawane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K;
  • nowe, dodatkowe dane dotychczas niewymagane, w tym:
   • konieczność oznaczenia transakcji dotyczących niektórych towarów i usług dodatkowymi kodami GTU (lista jest ustalona);
   • konieczność oznaczenia różnych dodatkowych cech danej transakcji, np. transakcja z podzieloną płatnością;
   • obowiązek podawania powiązań między stronami transakcji objętej VAT;
   • obowiązek oznaczania rodzajów dowodów sprzedaży i zakupów.

 

UWAGA: Nowy JPK-V7 dotyczy wszystkich podatników VAT czynnych niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa. Nie dotyczy on tylko podatników zwolnionych z VAT – tutaj nic się nie zmienia – takie podmioty dalej nie składają JPK. 

 

 • III ZMIANA: Wprowadzenie dodatkowych kar podatkowych. Od 01.10.2020 r. organ podatkowy będzie mógł nałożyć na podatnika karę 500 zł za każdy jeden błąd w JPK-V7, jeśli po wykryciu błędu w JPK-V7 przez Urząd Skarbowy nie zostanie on poprawiony przez podatnika w terminie 14 dni od otrzymania wezwani

 

 • IV ZMIANA: Zaostrzenie przepisów prawa karnego. Od 01.10.2020 r. nieprzesłanie pliku JPK-V7 w terminie albo przesłanie tego pliku z nierzetelnymi danymi może powodować skazanie za wykroczenie skarbowe i otrzymanie kary grzywny do 240 stawek dziennych (stawka dzienna wynosi od 86,67 zł do 34.668 zł) (art. 61a KKS); karze grzywny za wykroczenie skarbowe będzie podlegać również podatnik, który złoży JPK-V7 niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego (art. 56 par. 4 KKS).

 

W związku z powyższymi zmianami, w tym nowymi karami, zmianie ulec musi również sposób Państwa postępowania. Od 01.10.2020 r. konieczne okazało się więc wydanie dla Państwa specjalnej instrukcji. Stosowanie się do poniższej instrukcji pozwoli Państwu oraz Nam uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z nowych przepisów. Jednocześnie brak stosowania się do tej instrukcji może powodować będziemy zmuszeni zawiesić na rzecz Państwa usługi, a nawet zakończyć współpracę.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 

W ZWIĄZKU Z NOWYM JPK-V7

 

 1. Od 01.10.2020 r. każdy klient może wystawiać i dostarczać do biura rachunkowego wyłącznie faktury, które będą posiadały informacje o właściwym kodzie GTU lub braku kodu GTU. Informacja ta może być zawarta wprost w fakturze lub dopisana ręcznie przez klienta w formie adnotacji. Tabela kodów GTU znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości nasze biuro rachunkowe służy pomocą w ustaleniu właściwych kodów GTU dla danej kategorii towarów i usług. Jednakże powyższa czynność może wiązać się z dodatkową odpłatnością. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy ustalenie tych kodów jest obowiązkiem przedsiębiorcy, nie zaś biura rachunkowego.

UWAGA: Faktury bez oznaczenia w zakresie kodu GTU (właściwego kodu  lub informacji o braku kodu GTU) nie będą przyjmowane do księgowania. 

 1. W zakresie faktur wystawionych od 01.10.2020 r. włącznie - klient powinien na tej fakturze  oznaczyć (w tekście faktury lub przez dodatkową adnotację) - czy ta faktura dotyczy:
  1. dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT  (SW);
  2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (EE);
  3. transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub rodzinnie (TP);
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (TT_WNT);
  5. dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (TT_D);
  6. świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT (MR_T);
  7. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT (MR_UZ);
  8. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) (I_42);
  9. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) (I_63);
  10. transferu bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT (B_SPV);
  11. dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia, na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT (B_SPV_DOSTAWA);
  12. świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT (B_MPV_PROWIZJA);
  13. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment (MPP).

UWAGA: Jeżeli klient dostarczy fakturę bez oznaczeń w zakresie powyższych informacji, to nasze biuro rachunkowe przyjmuje założenie, że żadna z cech wyżej określonych nie wystąpiła. Nasze biuro rachunkowe jest zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne błędy w JPK-V7 wynikające z niepodania przez klienta informacji o wystąpieniu powyższych cech lub podanie ich w sposób niewłaściwy czy niezgodny z prawdą.

 1. W zakresie faktur sprzedaży wystawionych od 01.10.2020 r. włącznie - klient powinien na tej fakturze sprzedaży oznaczyć (w tekście faktury lub przez dodatkową adnotację)  - informacje, czy ta faktura sprzedaży stanowi:
  1. dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących (RO);
  2. dokument wewnętrzny (WEW);
  3. fakturę dotyczącej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej (FP).

 

UWAGA: Jeżeli klient dostarczy fakturę bez oznaczeń w zakresie powyższych informacji, to nasze biuro rachunkowe przyjmuje założenie, że żadna z cech wyżej określonych nie wystąpiła. Nasze biuro rachunkowe jest zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne błędy w JPK-V7 wynikające z niepodania przez klienta informacji o wystąpieniu powyższych cech lub podanie ich w sposób niewłaściwy czy niezgodny z prawdą.

 

 1. W zakresie faktur zakupu wystawionych od 01.10.2020 r. włącznie - klient powinien na tej fakturze zakupu oznaczyć przez dodatkową adnotację  - informacje, czy ta faktura zakupu stanowi:
  1. fakturę VAT RR – dla rolnika ryczałtowego (VAT_RR);
  2. dokument wewnętrzny (WEW);
  3. fakturę wystawioną przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń VAT (MK).

 

UWAGA: Jeżeli klient dostarczy fakturę bez oznaczeń w zakresie powyższych informacji, to nasze biuro rachunkowe przyjmuje założenie, że żadna z cech wyżej określonych nie wystąpiła. Nasze biuro rachunkowe jest zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne błędy w JPK-V7 wynikające z niepodania przez klienta informacji o wystąpieniu powyższych cech lub podanie ich w sposób niewłaściwy czy niezgodny z prawdą.

 

 1. W przypadku otrzymania przez klienta jakiejkolwiek informacji od Urzędu Skarbowego o wystąpieniu błędów w jego pliku JPK-V7 - klient jest zobowiązany zawiadomić o tym nasze biuro rachunkowe. Zawiadomieniu musi nastąpić w ciągu 48 godzin od powzięcia tej informacji. Wraz z zawiadomieniem klient musi podać wszelkie informacje i dane jakie otrzymał w tym zakresie od Urzędu Skarbowego.

 

UWAGA: Nasze biuro rachunkowe nie odpowiada za kary nałożone na klienta z powodu braku poprawy błędów stwierdzonych w JPK-V7 przez Urząd Skarbowy, jeżeli klient ten nie powiadomił naszego biura rachunkowego o wystąpieniu tych błędów w ciągu 48 godzin od powzięcia tej informacji.

 

TABELA KODÓW GTU

 

 1. Zidentyfikuj jakie usługi świadczysz i jakie towary sprzedajesz. Wypisz je na kartce i sprawdź, czy wchodzą one w zakres towarów lub usług z poniższej tabeli. 
 2. Jeżeli sprzedawanych przez Twoje przedsiębiorstwo towarów i świadczonych usług nie ma na poniższej tabeli to znaczy, że nie musisz podawać kodów GTU.
 3. W razie wątpliwości zapytaj osoby prowadzącej Twoją księgowość.

Symbol GTU

Rodzaj transakcji

TOWARY

GTU 01

Dostawa (sprzedaż) napojów alkoholowych 

- alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Dostawa (sprzedaż) benzyn i innych paliw, tj.:

 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU 03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem:

 • wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04

Dostawa (sprzedaż) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Dostawa (sprzedaż) niektórych odpadów, tj.:

 • 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 • 38.11.51.0 odpady szklane,
 • 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 • 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 • 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 • 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 • 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
 • 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 • 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 • 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 • 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU 06

Dostawa (sprzedaż) niektórych urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, tj.

 • Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch
 • Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory
 • Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
 • Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD
 • Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów
 • Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
 • Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD
 • Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD
 • Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

GTU 07

Dostawa (sprzedaż) niektórych pojazdów oraz części samochodowych, tj.:

 • Ciągniki, w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep* - z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Zderzaki i ich części (8708 10 - tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

GTU 08

Dostawa (sprzedaż) niektórych metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, tj.:

 • Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
  • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat - wyłącznie biżuteria artystyczna
  • Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny - wyłącznie wyroby z bursztynu
  • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • Aluminium nieobrobione plastycznie
 • Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

GTU 09

Dostawa (sprzedaż) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10

Dostawa (sprzedaż) budynków, budowli i gruntów.

 

UWAGA: Nie obejmuje najmu i dzierżawy nieruchomości.

USŁUGI

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU 12

Świadczenie niektórych usług o charakterze niematerialnym - , tj. wyłącznie: 

 • doradczych, 
 • księgowych, 
 • prawnych, 
 • zarządczych, 
 • szkoleniowych, 
 • marketingowych, 
 • firm centralnych (head offices), reklamowych, 
 • badania rynku i opinii publicznej, 
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

 

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Wsparcie firmy przy COVID

Wsparcie firmy przy COVID

Dla firm dotkniętych szczególnie kryzysem i COVID-19 uruchomiliśmy dodatkową usługę, dzięki której możemy pomóc w restrukturyzacji Państwa firmy. Działanie jest skierowane do każdej wielkości firmy. Od działalności do dużych spółek. Pamiętajmy, że nasze finanse na każdym etapie potrzebują kontroli.
Do 31 lipca 2020 roku masz czas na PFR

Do 31 lipca 2020 roku masz czas na PFR

  Finansowanie dla mikrofirm i małych i średnich przedsiębiorstw opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.
Platforma do zgłaszania uciążliwych przepisów

Platforma do zgłaszania uciążliwych przepisów

Nowe rozwiązania w przepisach można proponować w kilku kategoriach m.in.: sprawy obywatelskie, podatki, procedury administracyjne, sprawy samorządowe, tarcza antykryzysowa oraz inne. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ruszyła nowa platforma do zgłaszania uciążliwych przepisów. 
Obowiązek dokonania wpisu w CRBR

Obowiązek dokonania wpisu w CRBR

Przypominam, że w dniu w 13 lipca 2020 upływa termin wpisu beneficjentów tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 roku

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 roku

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 lipca 2020 roku, zaczną obowiązywać nowe zasady stosowania stawek VAT.
Nowy termin sprawozdań za 2019 rok

Nowy termin sprawozdań za 2019 rok

Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 rok w związku z COVID-19.
Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) oraz załącznika do niej, czyli informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).
PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

W związku z pandemią i wprowadzonymi przepisami, czas na złożenie PIT za 2019 rok został wydłużony i tak, zamiast do 30 kwietnia, jak to było w poprzednich latach, deklarację możemy złożyć do 31 maja (niedziela), a w związku z tym, że jest to dzień wolny od pracy, to do 1 czerwca.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Od 6 maja żłobki i przedszkola mogą być otwarte, będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego i podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi i konsultacji z rodzicami.
Pracownicy delegowani a COVID-19

Pracownicy delegowani a COVID-19

W związku z ograniczeniami dla pracowników oddelegowanych skontaktowaliśmy się zarówno z Ministerstwem Pracy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jak i Dyrekcja Straży Granicznej. Wiemy, że sprawa pracowników delegowanych będzie rozpatrywana przez powyższe Instytucje.
strefa klienta

STREFA KLIENTA